Metropolis News

Back to all news

Read in English >>

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Ἀριθµ. Πρωτ. 104/2024 

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ γιὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα. 

5 Μαΐου 2024 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα,  τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

«Νηστεύσαντες καὶ µὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήµερον.  

Ἡ τράπεζα γέµει, τρυφήσατε πάντες.»  

(Λόγος κατηχητικὸς ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου). 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,  

Χριστὸς ἀνέστη! 

Τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα, ἡ χρυσὴ φωνὴ τοῦ µεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἀκούγεται σὲ κάθε ναὸ σὲ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσµο. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος µᾶς προσκαλεῖ ὅλους µὲ τὸ πιὸ ὄµορφο κήρυγµα ποὺ εἰπώθηκε ποτὲ κατὰ «τὴν µίαν τῶν σαββάτων», τὴν «ἑορτὴν τῶν ἑορτῶν», νὰ µετάσχουµε σὲ αὐτὸ «τὸ συµπόσιον τῆς πίστεως». 

Τὸ µεγαλειῶδες αὐτὸ κάλεσµα πρὸς ὅλους νὰ µοιραστοῦµε τὴ χαρὰ τῆς ἀναστάσεως γίνεται χωρὶς ἀντίτιµο, ὅπως στὴν πρόσκληση τοῦ προφήτη ποὺ λέει «οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ᾽ ὕδωρ καὶ ὅσοι µὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε καὶ πίετε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιµῆς οἴνου καὶ στέαρ» (Ἠσαΐα 55:1). Διότι ὅπως ψάλλουµε κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ νύχτα, «συγχωρήσωµεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», καθὼς ἡ συγχώρηση ἀπὸ τὶς µικρότερες µέχρι τὶς µεγαλύτερες ἁµαρτίες γίνεται χωρὶς ἀντίτιµο καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ παρέχεται δωρεὰν ἐν ἀφθονίᾳ, ὅπως µᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστής:  «χάριν ἀντὶ χάριτος» (Κατὰ Ἰωάννου 1:16). 

Ἴσως νὰ µὴν ἐπιτύχαµε στὴ νηστεία τόσα ὅσα θὰ ἐπιθυµούσαµε, ἴσως καὶ κάποιοι νὰ νὰ µὴ νήστευσαν καθόλου. Ὅµως ἡ µετοχή µας στὴν πασχαλινὴ τράπεζα  δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὴν ποσότητα ἢ τὴν ποιότητα τῶν τροφῶν ποὺ καταναλώσαµε. Τὸ εἰσιτήριο τῆς µετοχῆς στὴν «τράπεζα τῆς πίστεως» τιµᾶται µᾶλλον ἀπὸ τὴν ποιότητα  τῆς φιλανθρωπίας καὶ τὴν ποσότητα τῆς ἀγάπης πρὸς κάθε συνάνθρωπο. 

Ἔτσι, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος µᾶς προσκαλεῖ ὅλους στὴν πασχαλινὴ τράπεζα χωρὶς  νὰ µᾶς ἐλέγχει γιὰ τὸ ἂν τηρήσαµε τοὺς περὶ νηστείας κανόνες. Γιατὶ τὴ νύχτα τῆς  ἀναστάσεως ὁ νόµος τῆς ἀγάπης ὑπερέχει παντὸς ἄλλου νόµου, ὅταν ἀγαπᾶµε καὶ συγχωροῦµε, ὅπως µᾶς ἀγαπᾶ καὶ µᾶς συγχωρεῖ ὁ Θεός. 

Ἀγαπητοί µου χριστιανοί, ἂς µὴ ἀπορρίψουµε τὴν πρόσκληση ποὺ µᾶς  ἀπευθύνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος! Ἂς τὴν ἀποδεχθοῦµε, χωρὶς νὰ ὑπερηφανευόµαστε γιὰ ὅλα ὅσα νοµίζουµε ὅτι κατορθώσαµε, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ντροπὴ ἢ ἀπόγνωση γιὰ τὴν ἀποτυχία στοὺς στόχους µας! Ἡ τράπεζα γέµει! «Τρυφήσατε  πάντες» ἀπὸ τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Χριστὸς ἀνέστη, 

ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

—-

Σηµείωσις: Νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης, τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆ τοῦ Πάσχα, 5 Μαΐου 2024.

 

DOWNLOAD ENGLISH >>

DOWNLOAD GREEK >>