Metropolis News

Back to all news

English | Ελληνικά

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 290/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

25 Δεκεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἔστι μεθερμηνευόμενον μεθ ̓ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. 1:23).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, Πράγματι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας! Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος σὰν ἐμᾶς καὶ εἰσέρχεται στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ νὰ φανερώσει τὸ θέλημα του! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια. Ἡ κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲμ ἀποτελεῖ γεγονὸς παγκοσμίου ἐμβελείας, ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς πολιτισμοὺς σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, ἂν καὶ κάποιες φορὲς χάνεται τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ἑορτῆς. Οἱ ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων κατακλύζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ καταναλωτισμοῦ, ὥστε κάποιοι νὰ θεωροῦν ὅτι ἡ ἱερότητα τῆς ἑορτῆς παραθεωρεῖται. Ὅμως ἡ ἱερότητα καὶ ἡ σημασία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως δὲ χάνεται, οὔτε παραθεωρεῖται, διότι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος ἀνέτειλε μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, δὲ δύει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλλὰ ἂς δοξάζουμε τὸ Θεὸ καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς δώρων ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν, γιατὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ὑπόμνηση σὲ ὅλους μας γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, ποὺ εἶναι τὸ θεῖο βρέφος, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἀλήθεια τῶν Χριστουγέννων, ὅτι ἡ σωτηρία μας ὀφείλεται στὸν «τεχθέντα ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ ἀνακλιθέντα ἐν τῇ φάτνῃ τῶν ἀλόγων»! Ἡ «Χριστοῦ θεία γέννησις» στὴ μικρὴ πόλη τῆς Βηθλεὲμ ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, παρεμβαίνοντας στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὁ Θεὸς κενώνει τὸν ἑαυτό του, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Φιλιππησίους: «ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Πρὸς Φιλιπ. 2:7-8).

Ὁ Θεὸς κενώνει ἑαυτόν, ὥστε νὰ μᾶς καταστήσει ὅντα ἐν πληρότητι χάριτος καὶ σοφίας! Ὁ Θεὸς γίνεται πλήρης ἄνθρωπος ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας, γευόμενος θανάτου, ὥστε νὰ βροῦμε «ὁδὸν σωτηρίας καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ὁ Θεὸς προσφέρει ὡς δῶρο τὸν υἱό του τὸ μονογενὴ στὴν κτίση, μιὰ μεγάλη δωρεὰ ποὺ δύσκολα τὴν κατανοοῦμε μὲ τὴ λογική μας. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐκκλησίας, ὡς σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δείχνει τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλη τὴ δημιουργία καὶ εἶναι ἐν τέλει ἡ ἀληθινὴ κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους ἐμᾶς!

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἂς ψάλουμε «Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε!» μὲ καρδιὲς προετοιμασμένες γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ θεῖο βρέφος! Ἂς ἀνανεώνουμε διαρκῶς τὴ γεναιοδωρία μας πρὸς τοὺς ἄλλους αὐτὴ τὴν ἁγία περίοδο, ἀποδεχόμενοι αὐτὸ ποὺ οἱ ἀδελφοί μας μποροῦν νὰ προσφέρουν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ «τεχθὲν νήπιον τῆς Βηθλεέμ».

Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε!

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

DOWNLOAD ENGLISH

DOWNLOAD GREEK